Marzec 8, 2015

Statut

Statut Stowarzyszenia
RAZEM Łatwiej”

Tekst jednolity statutu z dnia 10.04.2013r.

Rozdział I – Przepisy ogólne

Rozdział II – Cele stowarzyszenia i sposoby ich realizacji

Rozdział III – Członkostwo

Rozdział IV – Władze stowarzyszenia

Rozdział V – Majątek stowarzyszenia i gospodarka finansowa

Rozdział VI – Nadzór nad stowarzyszeniem

Rozdział VII – Przepisy końcowe

ROZDZIAŁ I

Przepisy ogólne

§ 1

Nazwa stowarzyszenia

Organizacja nosi nazwę: Stowarzyszenie „RAZEM Łatwiej” – zwana dalej Stowarzyszeniem.

§ 2

Teren działania i siedziba Stowarzyszenia

1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej ze szczególnym uwzględnieniem powiatu bocheńskiego.

2. Siedzibą Stowarzyszenia jest miejscowość Chrostowa.

3. Adres siedziby jest: 32-742 Sobolów, Chrostowa 9.

§ 3

Stowarzyszenie opiera się na pracy społecznej swoich członków. Do prowadzenia swoich spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.

§ 4

Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony.

ROZDZIAŁ II

Cele stowarzyszenia i sposoby ich realizacji.

§ 5

Cele Stowarzyszenia

1. Celem Stowarzyszenia jest prowadzenie działalności statutowej na rzecz ogółu społeczności poprzez wspieranie w działaniach na rzecz:

a) dążenia do wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży poprzez nauczanie, kształtowanie umiejętności i praktycznego wykorzystywania wiedzy, wychowania w aspekcie moralnym, etycznym i duchowym;

b) pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych, a w szczególności dziećmi niepełnosprawnymi ruchowo, upośledzonymi, dyslektycznymi, niedosłyszącymi, niedowidzącymi;

c) uczniów zdolnych i ambitnych, poprzez stwarzanie warunków do ich wszechstronnego rozwoju, w szczególności poprzez fundowanie stypendiów, nagród, uczestnictwa w wyjazdach zagranicznych;

d) prowadzenia kursów naukowych, kół zainteresowań, itp.

e) podejmowania współpracy z ośrodkami krajowymi oraz zagranicznymi stwarzającymi możliwości prowadzenia nowatorskich form edukacji;

f) promowania edukacji zdrowotnej, ekologicznej i działalności turystycznej;

g) współpracy ze środowiskiem lokalnym;

h) prowadzenia szkół na zasadach prawem przewidzianym;

i) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;

j) działalności charytatywnej;

k) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;

l) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;

m) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;

n) nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;

o) wypoczynku dzieci i młodzieży;

p) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;

q) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu;

r) promocji i organizacji wolontariatu;

s) działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;

t) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;

2. Stowarzyszenie działa na podstawie prawa o stowarzyszeniach i niniejszego Statutu. Stowarzyszenie prowadząc działalność w sferze pożytku publicznego opiera się ponadto na ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

§ 6

Sposoby realizacji celów

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez wszelkie dopuszczalne prawem formy zachowań zmierzające ku ich urzeczywistnieniu, a w szczególności poprzez:

a) pozyskiwanie środków na realizację celów m.in. pozyskiwanie dotacji

b) wykorzystywanie bazy lokalowej

c) organizowanie spotkań propagujących cele Stowarzyszenia

d) finansowanie różnych form wspierania rozwoju dzieci i młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych

e) nawiązywanie i utrzymywania kontaktów z innymi ośrodkami partnerskimi

f) organizowanie imprez kulturalnych i sportowych

g) organizowanie warsztatów twórczych dla dzieci i młodzieży, szczególnie zajęć plastycznych, muzycznych, teatralnych oraz filmowych

i) organizowanie konferencji, seminariów, szkoleń i wykładów.

ROZDZIAŁ III

Członkostwo

§ 7

Nabywanie członkostwa

1. Członkami stowarzyszenia mogą być:

a) obywatele RP posiadający pełną zdolność do czynności prawnych i jednocześnie nie pozbawieni praw publicznych

b) cudzoziemcy mający miejsce zamieszkania na terytorium RP.

2. Członkowie stowarzyszenia dzielą się na:

a) członków zwyczajnych

b) członków wspierających

c) honorowych

3. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która zgadza się z celami jakie Stowarzyszenie stawia przed sobą, złoży deklarację członkowską, zostanie przyjęta w poczet członków Stowarzyszenia uchwałą Zarządu i opłaca składki członkowskie. Członkami zwyczajnymi są członkowie założyciele.

4. Członkiem wspierającym może być każda osoba, która wspiera działalność Stowarzyszenia, złoży deklarację członkowską, zostanie przyjęta w poczet członków wspierających uchwałą Zarządu i opłaca składkę członkowską. Osoba prawna może być wyłącznie członkiem wspierającym.

5. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.

6. Członkiem honorowym staje się po przyjęciu uchwały przez Walne Zebranie na wniosek Zarządu albo co najmniej 6 członków Stowarzyszenia.

§ 8

Prawa Członków

1. Członkom zwyczajnym Stowarzyszenia przysługuje:

a) czynne i bierne prawo wyborcze do władz Stowarzyszenia

b) prawo zgłaszania propozycji i wniosków dotyczących działalności Stowarzyszenia

c) aktywny udział we wszystkich formach działalności Stowarzyszenia

d) prawo do uczestnictwa w imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie.

2. Członkom wspierającym przysługują te same prawa co członkom zwyczajnym, za wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.

§ 9

Obowiązki Członków

1. Członek zwyczajny Stowarzyszenia jest zobowiązany:

a) aktywnie uczestniczyć w działalności Stowarzyszenia

b) przestrzegać postanowień Statutu

c) terminowo opłacać składkę członkowską

d) propagować idee i cele Stowarzyszenia

e) przyczyniać się do wzrostu roli i znaczenia Stowarzyszenia

f) dbać o dobre imię Stowarzyszenia

2. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym mają takie prawa jak członkowie zwyczajni.

2. Członek wspierający jest zobowiązany uczestniczyć w pracach Stowarzyszenia wspomagając, zwłaszcza finansowo, jego działalność.

3. Członek wspierający jest zobowiązany do wywiązywania się z deklarowanych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia.

4. Zasada współpracy z członkami wspierającymi może określić umowa.

5. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.

§ 10

Sposoby i przyczyny utraty członkostwa

Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje w razie:

a) zrzeczenia się członkostwa, poprzez złożenie Zarządowi pisemnego oświadczenia w tym zakresie

b) wykluczenie ze Stowarzyszenia

c) skreślenie na mocy uchwały Zarządu na skutek nie opłacania składek przez okres dłuższy niż 12 miesięcy

d) śmierć członka

e) utrata praw publicznych przez członka

f) wygaśnięcia umowy z członkiem wspierającym

g) naruszenia przez członka wspierającego postanowień umowy, o której mowa w § 10 ust. 4.

§ 11

1. Członek może być wykluczony ze Stowarzyszenia, jeżeli mimo upomnienia udzielonego przez Zarząd narusza zasady statutowe lub uchwały Stowarzyszenia, działa na szkodę Stowarzyszenia albo jego zachowanie stoi w sprzeczności z zasadami Stowarzyszenia.

2. Wykluczenie członka następuje uchwałą Zarządu.

3. Od uchwały w przedmiocie wykluczenia ze Stowarzyszenia, członkowi przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od doręczenia mu pisemnego zawiadomienia o podjęciu uchwały. Rozstrzygnięcie Walnego Zebrania Członków jest ostateczne.

ROZDZIAŁ IV

Władze Stowarzyszenia

§ 12

Organami Stowarzyszenia są:

a) Walne Zebranie Członków

b) Zarząd Stowarzyszenia

c) Komisja Rewizyjna

§ 13

1. Wybory organów Stowarzyszenia odbywają się w głosowaniu jawnym.

2. Uchwały organów zapadają zwykłą większością głosów.

3. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Prezesa lub Przewodniczącego.

4. Członkowie organów Stowarzyszenia wykonują swoje obowiązki nieodpłatnie.

§ 14

1. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

a) ocena działalności Stowarzyszenia

b) zatwierdzenie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz Rady Oświatowej

c) udzielanie bądź odmawianie absolutorium Zarządowi

d) rozpatrywanie wniosków zgłoszonych przez Zarząd i Komisję Rewizyjną

e) zatwierdzenie planu i budżetu

f) wybór członków: Zarządu, Komisji Rewizyjnej

g) dokonywanie zmian w Statucie

h) podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia

i) ustalenie wysokości składek członkowskich, z wyłączeniem składek dla członków wspierających

j) w sprawach, których Statut nie określa właściwości władz Stowarzyszenia, podejmowanie uchwał należy do Walnego Zebrania Członków.

2. W Walnym Zebraniu Członków mają prawo brać udział wszyscy członkowie Stowarzyszenia.

3. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na wniosek Komisji Rewizyjnej nie rzadziej niż raz do roku.

4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na wniosek Komisji Rewizyjnej, bądź na pisemne żądanie 1/10 członków.

5. Zawiadomienie o zwołaniu Zebrania Członków powinno zostać doręczone osobiście albo za pomocą listów zwykłych, wysłanych co najmniej 10 dni przed terminem Zebrania. Zawiadomienie może być wysłane pocztą elektroniczną, jeżeli Członek uprzednio wyraził na to pisemną zgodę, podając adres, na który zawiadomienie powinno być wysłane. Zawiadomienie może również zostać zwołane poprzez obwieszczenie w siedzibie Stowarzyszenia, wywieszone co najmniej na 20 dni przed terminem Zebrania, a żaden z Członków nie sprzeciwi się odbyciu Zebrania.

6. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku podejmuje Walne Zebranie Członków 2/3 głosów członków uprawnionych do głosowania.

§ 15

Zarząd Stowarzyszenia

1. Zarząd Stowarzyszenia jest organem wykonawczym Walnego Zebrania Członków i kieruje działalnością Stowarzyszenia w okresie kadencji.

2. W skład Zarządu Stowarzyszenia wchodzi od 3 do 5 osób, spośród których wybiera się prezesa, sekretarza i skarbnika, wybieranych przez Walne Zebranie Członków, z tym że skład osobowy zarządu na pierwszą kadencję zostaje wybrany przez Zebranie Założycieli.

3. Do zakresu działania Zarządu Stowarzyszenia należy:

a) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków;

b) kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia;

c) reprezentowanie Stowarzyszenia;

d) składanie sprawozdań Walnemu Zebraniu Członków;

e) niezwłoczne w terminie 14 dni zawiadomienie sądu rejestrowego o zmianie Statutu, składu Zarządu, adresu siedziby Stowarzyszenia;

f) zwoływanie Walnych Zebrań Członków z własnej inicjatywy, jak i z inicjatywy Komisji Rewizyjnej oraz 1/10 członków Stowarzyszenia;

g) planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej;

h) ustalanie wysokości składek członkowskich.

5. Zarząd zbiera się w miarę potrzeb, ale nie rzadziej niż raz na dwa miesiące.

6. Reprezentacja w Stowarzyszeniu jest jednoosobowa. Stowarzyszenie reprezentuje jeden członek zarządu, z zastrzeżeniem iż do rozporządzenia prawem i zaciągnięcia zobowiązania o wartości przekraczającej kwotę 50.000,00 (pięćdziesięciu tysięcy 00/100) złotych wymagana jest ponadto zgoda Komisji Rewizyjnej wyrażona na piśmie

§ 16

Komisja Rewizyjna

1. Komisja Rewizyjna jest organem wewnętrznej kontroli Stowarzyszenia.

2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób wybieranych przez Walne Zebranie Członków, z tym że skład osobowy Komisji Rewizyjnej na pierwszą kadencję zostaje wybrany przez Zebranie Założycieli.

3. Zebrania Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy.

4. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:

a) kontrola działalności Zarządu Stowarzyszenia;

b) kontrola finansów Stowarzyszenia;

c) udzielanie zgody na dokonywanie w imieniu Stowarzyszeń rozporządzeń prawem i zaciąganie zobowiązań o wartości przekraczającej kwotę 50.000,00 (pięćdziesięciu tysięcy 00/100);

d) składanie wniosków i sprawozdań o udzielenie absolutorium Zarządowi;

e) kontrola dokumentów Stowarzyszenia;

f) wnioskowanie o odwołanie zarządu lub poszczególnych członków Zarządu w razie jego bezczynności;

f) występowanie z wnioskiem o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków.

5. Komisja rewizyjna w celu wykonania swych zadań kontrolnych jest uprawniona do żądania od Zarządu przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Stowarzyszenia oraz żądania od członków Zarządu złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień.

6. Nie można łączyć członkostwa w Komisji Rewizyjnej z pełnieniem funkcji w Zarządzie.

ROZDZIAŁ V

Majątek Stowarzyszenia i gospodarka finansowa.

§ 17

1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:

a) składki członkowskie;

b) darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności publicznej, ze sponsoringu;

c) dotacje, subwencje, udziały, lokaty.

2. Stowarzyszenie, z zachowaniem obowiązujących przepisów, może przyjmować darowizny, spadki i zapisy.

3. Cały uzyskany przez Stowarzyszenie dochód przeznaczany jest na realizację celów statutowych.

4. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

5. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.

ROZDZIAŁ VI

Nadzór nad Stowarzyszeniem

§ 18

1. Organem nadzorującym Stowarzyszenie jest Starosta Powiatu Bocheńskiego, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Sprawowanie nadzoru nad prowadzeniem działalności pożytku publicznego regulują właściwe przepisy.

§ 19

Organ nadzorujący ma prawo:

a) żądać dostarczenia przez Zarząd Stowarzyszenia, w wyznaczonym terminie, odpisów uchwał Walnego Zebrania Członków

b) żądać od władz Stowarzyszenia złożenia niezbędnych wyjaśnień.

§ 20

W razie stwierdzenia, że działalność Stowarzyszenia jest niezgoda z prawem lub narusza postanowienia Statutu w sprawach, o których mowa w art.10 ust. 1 i 2 ustawy o Stowarzyszeniach, organ nadzorujący, w zależności od rodzaju i stopnia stwierdzonych nieprawidłowości, może wystąpić o ich usunięcie w określonym terminie, udzielić ostrzeżenia władzą Stowarzyszenia, wystąpić do sądu o zastosowanie środka określonego w art. 29 ustawy o Stowarzyszeniach.

§ 21

1. Sąd, na wniosek organu nadzorującego lub prokuratora, może:

a) udzielić upomnienia władzom Stowarzyszenia

b) uchylić nie zgodną z prawem lub Statutem uchwałę Stowarzyszenia

c) rozwiązać Stowarzyszenia, jeżeli jego działalność wykazuje rażące lub uporczywe naruszenie prawa albo postanowień statutu i nie ma warunków do przywrócenia działalności zgodnej z prawem lub statutem.

2. Sąd rozpoznając wniosek, o którym mowa w ust. 1 pkt c) może, na wniosek lub z własnej inicjatywy, wydać zarządzenie tymczasowe o zawieszeniu w czynnościach Zarządu Stowarzyszenia wyznaczając przedstawiciela do prowadzenia bieżących spraw Stowarzyszenia.

3. Rozpatrując wniosek o rozwiązanie Stowarzyszenia, Sąd może zobowiązać władze Stowarzyszenia do usunięcia nieprawidłowości w określonym terminie i zawiesić postępowanie. W razie bezskutecznego upływu terminu, sąd na wniosek organu nadzorującego lub z własnej inicjatywy, podejmie zawieszone postępowanie.

ROZDZIAŁ VII

Przepisy końcowe

§ 22

Statut niniejszy może być zmieniony lub zastąpiony nowym wyłącznie przez Walne Zebranie Członków na podstawie uchwały powziętej większością 2/3 głosów członków uprawnionych do głosowania.

§ 23

1. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje specjalnie w tym celu zwołane nadzwyczajne Walne Zebranie Członków uchwałą powziętą 2/3 głosów członków uprawnionych do głosowania, przy obecności co najmniej połowy członków.

2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.

Chrostowa, dnia 09 września2017 r.